Όροι Ενοικίασης

1. Τι περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης

 • Όλοι οι φόροι (24% ΦΠΑ & 0.5% τοπικός φόρος) για online κρατήσεις.
 • Απεριόριστα χιλιόμετρα.
 • Για δίκυκλα και ΑΤV’s λάδι μίξης καυσίμου, κράνη καθώς και βαλίτσα αποσκευών η λάστιχα.
 • Οδικός χάρτης, χρήσιμες πληροφορίες.
 • Ασφάλεια (για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) προς τρίτους.
 • 24ωρη οδική βοήθεια

2. Δυνατότητες Παράδοσης – Παραλαβής

 • Δωρεάν παράδοση και παραλαβή σε ξενοδοχεία , λιμάνι και αεροδρόμιο.

3. Έξτρα

 • Παιδικά καθίσματα δωρεάν εφόσον υπάρχει κράτηση και διαθεσιμότητα.
 • Δωρεάν σχάρα για μεταφορά εξοπλισμού serf ή kite εφόσον υπάρχει κράτηση και διαθεσιμότητα.
 • GPS εφόσον υπάρχει κράτηση και διαθεσιμότητα με χρέωση 5 € την ημέρα.
 • Επιπλέον οδηγός χωρίς χρέωση.

4. Όροι και προϋποθέσεις

 1. Προσόντα οδηγού
   • Ελάχιστο όριο ηλικίας οδηγού τα 21 για τις κατηγορίες S, M, τα 23 χρόνια για οχήματα των υπόλοιπων κατηγοριών εκτός των D,E,F που το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 χρόνια .
   • Άδεια οδήγησης Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) Για τις κατηγορίες D,E,F να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια και για τις υπόλοιπες τουλάχιστον πριν από ένα χρόνο.
 2. Καύσιμα: Το όχημα επιστρέφεται με τα καύσιμα που έχει παραδοθεί . Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται την διαφορά των καυσίμων. Δεν επιστρέφονται χρήματα σε περίπτωση παράδοσης περισσότερων καυσίμων.
 3. Ελάχιστη Μίσθωση: Μία (1) ημέρα (24 ώρες).
 4. Απουσία- Καθυστέρηση κατά την παράδοση: Για κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης χωρίς έγγραφη παράταση, καταβάλλεται το 1/5 της ημερήσιας τιμής. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν εμφανιστεί καθόλου, χωρίς να έχει ενημερώσει την εταιρία, μετά την πάροδο 8 ωρών από την συμφωνημένη παράδοση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές. Σε κάθε περίπτωση θα αναζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει υποστεί.
 5. Παράταση- επιστροφή νωρίτερα Ο ενοικιαστής μπορεί να παρατείνει την μίσθωση του μόνο εγγράφως. Σε περίπτωση επιστροφής πριν από το χρόνο λήξης της μίσθωσης δεν επιστρέφονται χρήματα.
 6. Πρόστιμα: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές κατά την διάρκεια της μίσθωσης βαρύνουν τον ενοικιαστή.
 7. Ασφάλεια: Στις τιμές μίσθωσης περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια (για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες) προς τρίτους. Σε περίπτωση ατυχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται των ζημιών του μισθωμένου οχήματός και το κόστος των ημερών όπου το όχημα θα χρειαστεί για την επισκευή του. Σε περίπτωση ζημίας του οχήματος ή ατυχήματος οφείλει ο ενοικιαστής να καλέσει άμεσα τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και να ενημερώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την εταιρία . Εάν δεν τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις δεν γεννάται κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή, για ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν.
 8. Κάλυψη μη ασφαλισμένων ποσών Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του, με Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.), για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:Α. Για τις κατηγορίες Α,Β,C στο ποσό των 750 €.Β. Για τις κατηγορίες D, Ε1, F στο ποσό των 900 € .Γ. Για την κατηγορία Ε2, Ε3, F στο ποσό των 1200 € .Δ. Για τις κατηγορίες M1,M2 στο ποσό των 400 € .Ε. Για τις κατηγορίες M3, G2 στο ποσό των 500 € .ΣΤ. Για τις κατηγορίες G3,G4, GL στο ποσό των 650 € .Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να έχει Μέγιστη Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (S.C.D.W.), τότε μπορεί να περιορίσει ακόμα περισσότερο την ευθύνη για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος:Α. Για τις κατηγορίες Α,Β,C στο ποσό των 300 €.Β. Για τις κατηγορίες D, Ε1, F στο ποσό των 500 € .

  Γ. Για την κατηγορία Ε2, Ε3, F στο ποσό των 900 € .

  Οι C.D.W. και S.C.D.W. δεν καλύπτουν ζημιές κατά την μεταφορά με πλοίο, κλοπή όλου ή μέρους του οχήματος ή απώλειας εξαρτημάτων του ή προσωπικών αντικειμένων πάνω ή μέσα σε αυτό, ζημιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια, πρόθεση, φυσική καταστροφή, τρομοκρατική ενέργεια, αθέτηση όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου ή από παραβάσεις του (Κ.Ο.Κ.), ζημιές που έχουν προκληθεί στις κλειδαριές, στα κλειδιά, στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος ή την οροφή καθώς και στο εσωτερικό του ή απώλεια εγγράφων του οχήματος ή απώλεια πινακίδων κυκλοφορίας.

  Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της μίσθωσης ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλλει 60 € για όλες τις κατηγορίες εκτός των D,E,F που πρέπει να καταβάλλει 100€. Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα ζώων, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80€.

  Κράτηση: Με την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα της εταιρίας και την περάτωση της διαδικασίας, ο χρήστης παρέχει εντολή στην εταιρία να παράσχει υπηρεσίες μίσθωσης αυτοκινήτου. Η ως άνω εντολή δεσμεύει τον χρήστη σε κάθε περίπτωση.

  Επιβεβαίωση κράτησης: Σε περίπτωση κράτησης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας , ο χρήστης θα λάβει επιβεβαίωση αυτής άμεσα, το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει αμέσως την ορθότητα όλων των στοιχείων της επιβεβαίωσης. Εκπρόθεσμη αναφορά λαθών δεν δικαιολογείται ούτε και γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης.

  Πολιτική ακυρώσεων Σε περίπτωση ακύρωσης κράτησης, μέχρι και 20 ημέρες πριν από την παράδοση του οχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται μόνο με ακυρωτικά τέλη 10 ευρώ, από 19 ως 7 ημέρες πριν την παράδοση του οχήματος ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με ακυρωτικά τέλη 50 ευρώ και από 6 μέχρι και 2 ημέρες με το 50% της προκαταβολής του. Σε περίπτωση μη εμφάνισης ,τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα για την παραλαβή του οχήματος χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, η κράτηση ακυρώνεται μετά από 1 ώρα και παρακρατείται το σύνολο της προκαταβολής. Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Απουσία κατά την παραλαβή: Σε περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η εταιρία θα προβαίνει σε ακύρωση της κράτησης έπειτα από την παρέλευση 2 ωρών, εκτός και αν η καθυστέρηση παραλαβής του αυτοκινήτου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (καθυστέρηση πτήσης κτλ). Επίσης η εταιρία θα χρεώσει τον υποψήφιο μισθωτή με χρηματικό αντίστοιχο με 3 ημέρες ενοικίασης αυτοκινήτου ίδιας κατηγορίας που αφορούσε η κράτηση.

 9. Τρόποι πληρωμής Οι κρατήσεις γίνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρήση καρτών Visa, Mastercard, Maestro, Diners Club.
 10. Μεταφορά με πλοίο: Επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημίες που τυχόν προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας του οδηγού.
 11. Αναπροσαρμογές τιμών: Οι όροι και οι τιμές του τιμοκαταλόγου μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση
 12. Έξοδα φακέλου ατυχήματος: Ο οδηγός χρεώνεται 25 ευρώ σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του.
 13. Αλλαγές τύπου αυτοκινήτων: Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με την διαθεσιμότητα, να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.
 14. Παραλαβή – Παράδοση: Η χρέωση για κάθε παράδοση ή/και παραλαβή πέραν του ωραρίου λειτουργίας (καθημερινά, 8:00 – 23:00) χρεώνεται με ποσό ύψους 20 ευρώ.
 15. Χρεώσεις για C.D.W. Α. Για τις κατηγορίες Α,Β,C 10 €.Β. Για τις κατηγορίες D, Ε1, F 10 € .Γ. Για την κατηγορία Ε2, Ε3, F 15 € .Δ. Για τις κατηγορίες M1,M2 7 € .Ε. Για τις κατηγορίες M3, G2 8 € .ΣΤ. Για τις κατηγορίες G3,G4, GL 10 € .
 16. Χρεώσεις για S.C.D.W.
  Α. Για τις κατηγορίες Α,Β,C 15 €.Β. Για τις κατηγορίες D, Ε1, F 15 € .Γ. Για την κατηγορία Ε2, Ε3, F 20 € .

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες